Mời bạn ấn vào link https://sites.google.com/site/hoctroarticles/ hay http://issuu.com/kevindu để xem hai quyển sách tôi viết: "Học Trò Tìm Hiểu Nhạc Phạm Duy" và "Những Mẩu Chuyện về Âm Nhạc".

Overcoming the "25 Recent Comments" Limitation

Please click on the title to go to the archived post.

Here is the playground test blog, showing the lastest 100 comments:

http://hoctro-playground.blogspot.com/.